SHIKANAI-SHIHAN
Brasil - 30 anos
 
 
KATO-SHIHAN
Niterói
 
 
 
 
 
 
 
   
 
HITOHIRA SAITO SOKE
Brasil & Chile
 
 
YAMAKAZE
Aiki-Ken/Aiki-Jo& Aiki-Tai-Jutusu
 
 
 
 
 
 
 
   
 
CARLOS NOGUEIRA & COLOMBIA
Obrigado Nippon Budokan
 
 
CARLOS NOGUEIRA & CHILE
Obrigado Kamakura Dojo
 
 
 
 
 
 
 
   
 
DOSHU - MORITERU UESHIBA
Brasil
 
 
CARLOS NOGUEIRA
Campos do Jordão